Arhive

Consilierii locali din Medgidia se întrunesc pentru ședința ordinară aferentă lunii martie

PROIECTUL ORDINII DE ZI

privind ședința ordinară din data de 30 martie 2023, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.42/15.03.2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia(SIDU) 2021-2027.
 2. Proiect de hotărâre nr.43/16.03.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/24.11.2022 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Mircea Vodă, județul Constanța, pentru terenurile traversate de conductele de gaze în cadrul obiectivului de investiții „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”.
 3. Proiect de hotărâre nr.44/16.03.2023 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2023.
 4. Proiect de hotărâre nr.45/16.03.2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de lucru, în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum și a listei cu situațiile deosebite în care se acordă, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/25.02.2021.
 5. Proiect de hotărâre nr. 46/16.03.2023 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2023.
 6. Proiect de hotărâre nr.47/17.03.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1644 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110876 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110876, situat în extravilanul mun. Medgidia, parcela CO 288/1/2, jud. Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr.48/17.03.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 2037 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110875 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110875, situat în extravilanul mun. Medgidia, parcela NP 289/2, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr.49/17.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Medgidia pentru prestarea de servicii funerare de către S.C. NISFAT TRADING S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre nr.50/20.03.2023 pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Medgidia nr. 270/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Clubului Sportiv Medgidia pentru acoperirea golurilor de casă aferente secțiunii de funcționare, în sumă de 14837,29 lei la data de 31.12.2022.
 10. Proiect de hotărâre nr.51/20.03.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau de reprezentare în instanță, pentru apărarea intereselor Spitalului Municipal Medgidia în litigiile existente și viitoare.
 11. Proiect de hotărâre nr.52/20.03.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Medgidia pentru prestarea de servicii funerare de către S.C. PIETRASANTA S.R.L.
 12. Proiect de hotărâre nr.53/21.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 13. Proiect de hotărâre nr.54/23.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie – iunie 2023.
 14. Proiect de hotărâre nr.55/27.03.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.115/28.11.2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă Tip 1, municipiul Medgidia, județul Constanța”
 15. Proiect de hotărâre nr.56/27.03.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.4151/24.03.2023
 16. Proiect de hotărâre nr.57/28.03.2023 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale, privind imobilul Strada Silozului aflat în domeniul public al Municipiului Medgidia

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia