CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DIN MEDGIDIA ANGAJEAZĂ ADMINISTRATOR FINANCIAR

Clubul Sportiv Scolar Medgidia, anunta oraganizarea concursului de ocupare a unui post de administrator financiar I S (0.25 norma), perioada nedeterminata.
Concursul se organizeaza în baza:
-Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modifcările și completăril ulterioare;
-H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare planului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
-H.G. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr.286/2011
-Art.91 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
Relatii suplimentare se obtin la secretariatul unitatii din str. Aleea Trandafirilor nr. 2A, între orele 09.00-14.00, tel. 0341420102.

I. Conditii generale de participare la concurs:
– Are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale uniunii europene sau a statelor apartinand spatiului economic European si domiciliul in Romania
– Cunoaste limba romana, scris si vorbit
– Are varsta minima reglementata de prevederile legale
– Are capacitatea deplina de exercitiu
– Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
– Indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor scoase la concurs
– Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infranctiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. Conditii specifice de participare
– Absolvirea cu diplomă de licență a studiilor universitare în domeniul postului
– Vechimea minima in domeniul financiar – contabil 5 ani
– Competente IT: operare PC (MS OFFICE, operare baze de date, navigare internet), programe de contabilitate, EDUSAL, SIIIR, operare FOREXE BUG.
– Cunostinte de accesare a platformei SICAP

III. Dosarul de înscriere va cuprinde:
– Cerere de înscriere;
– Actul de identitate, original și copie;
– Acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă licență, atestate), original și copii;
– Certificatului de naștere, original și copie;
– Certificat de căsătorie (dacă e cazul), original și copie;
– Hotărârea judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
– Carnetului de muncă, original și copie și Raport salariat REVISAL;
– Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
– Adeverința care atesta starea de sănătate (va contine în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia);
– Curriculum vitae, însoțit de documente justificative.

IV. Bibliografie
– Legea Educației Naționale, Legea nr.1/2011 actualizată 2017;
– Legea nr.53 din 24.01.2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare- republicată;
– Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP 1954/2005 privind clasificarea indicațiilor finanțelor publice;
– OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în M.Of. 37/2003, cu modificările ulterioare;
– HOTĂRÂRE nr. 38 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
– Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare;
– H.G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice;
– OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
– Decretul 209/1976 privind regulamentul operațiunilor de casă;
– HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
– OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul 2332/2017;
– OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile
– Legea 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământ
– Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
– H.G.1447/28.11.2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiva cu toate modificarile ulterioare.

V. Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Clubului Sportiv Scolar Medgidia, str.Aleea Trandafirilor, nr. 2A, conform graficului.
Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0341420102;
Concursul se va desfășura la sediul Clubul Sportiv Scolar Medgidia, conform graficului.

Etapa de concurs

Data/ perioada

Observații

Publicarea anuțului

30.01.2019

Afișat la sediu, pe forumul ISJ Constanța si publicatii locale.

Depunerea dosarelor

13.02.2019-15.02.2019

La sediul Clubului Sportiv Scolar Medgidia

Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

15.02.2019

 

Proba scrisă;

Proba practică

20.02.2019

 

Interviu

20.02.2019

 

Afișarea rezultatelor

21.02.2019

 

Depunerea contestațiilor

22.02.2019

 

Soluționarea contestațiilor

22.02.2019

 

Afișarea rezultatelor finale

22.02.2019