Arhive

Sedinţa de Consiliu la Cernavoda

Punctele de pe ordinea de zi a Consiliului Local Cernavoda din data de 24.02.2014

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii unui act adiţional, privind rectificarea contractului de vânzare- cumpărare nr.557/17.12.1991 de imobile din fondurile de stat, pentru numiţii Ghiorghe Filip (decedat) Ghiorghe Emilia

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii unui act adiţional, privind rectificarea contractului de vânzare- cumpărare nr.2159/08.09.1992 de imobile din fondurile de stat, pentru numiţii Bărbulescu Eugen – Pompiliu şi Bărbulescu Nicoliţa

3.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuinţe construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul aprobat spre vânzare conform HCL nr.45/25.02.2013

5. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Cernavoda preluate de către SC RAJA SA, prin Protocolul nr.50097/03.12.2009

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ- teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Oraşului Cernavoda, necesare pentru derularea şi realizarea proiectului “Modernizare străzi în oraşul Cernavoda”

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI de gestionare a populaţiei canine din oraşul Cernavoda, Judeţul Constanţa

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „Utilităţi Publice – Gospodăria Comunală” S.R.L

11. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 31/09.02.2011 privind aprobarea delegării serviciilor de utilităţi publice prin atribuire directă către SC ,,Utilităţi Publice Cernavoda’’ SRL şi a contractelor de delegare a gestiunii

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „Utilităţi Publice Cernavoda” S.R.L

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea atestării apartenenţei la Patrimoniul privat şi public al Oraşului Cernavoda  şi inventarierea  suprafeţei  totale de 135977,5 mp  teren,  conform tabelului anexa  nr.1 la prezenta hotărâre

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  directe către proprietarul imobilului alăturat din str. Medgidiei nr.1, a   terenului în suprafaţă de 262 mp din str. Canalului aflat în proprietatea privată  a  Oraşului, conform  HCL nr.243/16.09.2013 , anexa  1, nr.crt. 3 pentru amenajare şi întreţinere antierozională a taluzului existent

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri atestate în domeniul privat al Oraşului Cernavoda

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului  de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Cernavoda conform HCL nr. 333 /2013 în suprafaţă de 1335 mp din str.Canalului format din două loturi, lot.1 în suprafaţă de 940 mp şi lot.2 în suprafaţă de 395 mp,  cu terenul proprietatea S.C. Lessoplast S.R.L., lot.71 în suprafaţă de 429 mp şi lot 72 în suprafaţă de 906 mp

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 alin.(1) a HCL nr.196/29.08.2011, privind destinaţia terenului din str. Canalului – Piaţa „Faleză„ pentru construirea unui spaţiu comercial

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  completării HCL nr.171/2012 – terenuri închiriate pentru grădini, cu  suprafaţa de 235 mp, situat în strada I.D.Chirescu colţ cu strada Revoluţiei, lângă viitorul punct termic

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru imobile- terenuri aprobate spre vânzare conform Anexa nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii destinaţiei pentru construcţie balcon a terenului cu suprafaţa de 10 mp din str.Seimeni, FN, lângă Bl.K1, şi aprobarea concesionării lui

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a cuantumului contribuţiei de întreţinere începând cu 01.03.2014 pentru persoanele vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Cernavoda

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 245 din 30.09.2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.850.000 euro prin avalizare biletele la ordin în favoarea SC ’’Utilităţi Publice – Gospodăria Comunală’’ SRL pentru finanţarea obiectivului de investiţii de interes public local “Reabilitare străzi în Oraşul Cernavoda”

23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 189 din 26.11.2012 pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de Salubrizare şi Spaţii verzi către Societatea  SC „Utilităţi Publice – Gospodăria Comunală” S.R.L

24. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor predate conform articolului 7 pct.c) din contractul aprobat prin HCL 31/09.02.2011 pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de alimentare cu energie termică, activităţile de transport, distribuire şi furnizare, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, din oraşul Cernavoda

25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Sportive ,,AXIOPOLIS ’87 OLD BOYS’’ – CERNAVODA

26. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare către SC „Utilităţi Publice – Gospodăria Comunală” S.R.L a străzilor pe care se utilizează investiţia ,,Reabilitare străzi în Oraşul Cernavoda

27. Proiect de hotărâre privind acordarea în regim de urgenţă a unor ajutoare de subzistenţă familiilor  afectate de incendiul din data de 15.02.2014, ora 24:00 cu domiciliul pe str. Prundului, Baraca 9 şi baraca 14

28. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local

29. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Ungureanu Dorel

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării în domeniul privat al Oraşului Cernavoda a terenului din str.Seimeni nr.34 în suprafaţă de 73 mp aflat în indiviză cu terenul proprietate particulară de la adresa de mai sus, în vederea realizării lucrării de canalizare

II. Diverse

Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.