Arhive

Consilierii din Medgidia s-au întrunit pentru ședința ordinară aferentă lunii ianuarie. Iată ce au votat aleșii!

Ieri, 31 ianuarie 2023, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în cadrul primei ședințe ordinare a anului în curs pentru a vota cu privire la cele 21 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primele patru proiecte admise de consilierii locali au privit aprobarea bugetelor locale de venituri și cheltuieli ale Municipiului Medgidia, Poliției Locale, Clubului Sportiv „MEDGIDIA” și Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2023.

În continuarea ședinței au fost votate cu majoritate de voturi, proiectele privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia și modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2023.

La punctele șase și șapte pe ordinea de zi au fost aprobate Calendarul evenimentelor organizate în cursul anului 2023 și Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2023, în condițiile Legii nr. 350/2005.

Consilierii locali au analizat și admis actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu data de 01.01.2023.

De asemenea a fost votat proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Cu numărul zece pe ordinea de zi a fost votată organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2023 – 2024.

Reprezentanții Consiliului Local au aprobat prin vot Planul de acţiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Prin votarea următorului proiect de pe ordinea de zi a fost atestată apartenența la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 238/09.01.2023.

Punctul cu numărul 15 supus votului consilierilor locali a privit desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, județul Constanța, ca urmare a demisiei domnului Copilu Viorel-Ciprian.

În continurea ședinței a fost aprobată dezmembrarea imobilelor – terenuri intravilane în suprafață de 106750 mp și 87295 mp, situate în mun. Medgidia, jud. Constanța, Parcela A 1051/1/1 și str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3, jud. Constanța, având numere cadastrale 105967 și 110659.

Votul majoritar al consilierilor locali au asigurat aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane în suprafață de 2573 mp și 50 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110820 și 110864, situate în mun. Medgidia, jud. Constanța, str. Silozului, nr. 117 A și str. Dobrogeanu Gherea, nr. 32.

Penultimul proiect de hotărâre admis a privit darea în folosință gratuită a imobilului-teren identificat cu număr cadastral 110866 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110866/UAT Medgidia, situat în extravilanul municipiului Medgidia, parcela N 824/5/3, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către S.C. RAJA S.A. Constanța, în scopul realizării obiectivului de investiții „CL36-Sistemul Regional Constanța-Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.

În încheierea întrunirii consilierii locali din municipiul Medgdia au aprobat proiectul privind trecerea imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.