Arhive

Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională ”Anghel Saligny” Cernavodă recrutează şi selecţionează candidaţi

Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională ”Anghel Saligny” Cernavodă, cu sediul în localitatea Ştefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principală, nr. 7, recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere februarie – aprilie 2021, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi:

       Pentru sesiunea februarie – aprilie 2021: total 200 locuri (dintre care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), bărbaţi şi femei fără discriminare, repartizate astfel: 155 locuri alocate Jandarmeriei Române, 25 locuri alocate pentru SIE, 20 locuri alocate pentru SPP.

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi:

       Pentru sesiunea februarie – aprilie 2021: total 200 locuri (dintre care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), bărbaţi şi femei fără discriminare, repartizate astfel: 175 locuri alocate Jandarmeriei Române și 25 locuri alocate pentru SIE.

 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești:

      Specialitatea/calificarea – maistru militar auto: total 22 locuri dintre care 5 locuri alocate IGJR.

      *Pentru candidații care se înscriu la concursul organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, proba de evaluare a performanțelor fizice și proba de verificare a cunoștințelor se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

           Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu oferta educaţională şi domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate.

           Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învăţământ cu frecvenţă – pe locurile destinate formării profesionale iniţiale, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic ( aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale);
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi îndeplinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere în instituțiile de învățământ;
 6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada îndeplinirii condiției se face cu diplomă sau cu adeverința care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat);
 7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. Să aibă vărsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea cerinţelor se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
 15. Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarul de candidat cuprinde urmãtoarele documente:

 1. Cerere de înscriere şi C.V – model Europass;
 2. Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată).
 3. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021:                  

                 –      diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

 •  atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);
 •  diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
 •  foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.
 • Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copii legalizate);
 • Copii ale următoarelor documente: certificat de naștere candidat, certificat de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil, certificat de căsătorie precum și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
 • Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (olograf, întocmite cu pix sau stilou cu cerneală albastră);
 • Cazierul judiciar al candidatului (sau consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar înaintat către compartimentul cu sarcini de recrutare);
 • O fotografie color 9×12 cm (pe verso, scris cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele,    prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 • Două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, scris cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 • Adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate cu avizul ,,APT” pentru admitere în unități MAI;
 • Declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 • Avizul psihologic (se introduce de către compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului);
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Consimțământul informat.

Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale, pentru confruntare, în vederea certificării.

        Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidaţii se pot înscrie la o singură școală postliceală.

             Tematica, bibliografia, tabelul de rude,modelul de întocmire a autobiografiei și documentele tipizate necesare completării dosarului de candidat pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei noastre www.jandarmeriacernavoda.ro  sau pot fi obţinute şi completate la sediul unităţii de recrutare, în faţa lucrătorului de resurse umane, după cum urmează:

 • cerere-tip de înscriere;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • consimțământul informat;
 • consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;
 • declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
 • declarație pentru candidaţii etnici/minoritari.

      Cererea-tip de înscriere, consimțământul informat, consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, declarația pentru candidații etnici/ minoritari, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și împreună cu adeverința medicală completată de către medicul de familie, se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108.

            Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați “Inapt” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Principalele date ale recrutării:

 • Cererea tip de înscriere, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la structura de resurse umane a Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională ”Anghel Saligny” Cernavodă în perioada 15- 28.02.2021.
 • Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 08.03.2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare;
 • Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, până la data de 10.03.2021;
 • Susţinerea probelor de admitere:

– proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 18 – 24 martie 2021 conform planificăriiAcademiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;

      – proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine, în data de 27 martie 2021 la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională ”Anghel Saligny” Cernavodă.

 • Examinarea medicală se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați “Apt” medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 • Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștință candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, pană la data de 17 aprilie 2021.

              Etapele desfăşurării concursurilor de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I. sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

         Activităţile prevăzute în prezentul anunţ se desfăşoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel naţional în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID – 19 (distanţare socială, portul măştii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul practic aplicativ etc.). 

         Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane și Organizare din cadrul Unității Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională ”Anghel Saligny” Cernavodă, localitatea Ştefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principală, nr. 7 sau la tel. 0241.235314 int. 23507.