ȘEDINȚA DE CONSILIUL LOCAL LA CONSTANȚA

Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, astăzi, de la ora 12.00, la Complex hotelier Malibu, din staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 07.04.2014;
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 17.04.2014;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipal pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul I pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a ajutoarelor de înmormântare, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru luna aprilie 2014 pentru familiile şi persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor S.C. Confort Urban S.R.L.;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, a contului de profit şi pierdere, datelor informative, situaţia activelor imobilizate, notelor explicative la situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi propunerea de distribuire a profitului obţinut în anul 2013 la S.C. Confort Urban – S.R.L. Constanţa ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii şi reparaţii în continuare, a listei de utilaje independente şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2014 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.85/27.02.2008 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. « Exploatarea Domeniului Public şi Privat » Constanţa, precum şi a organigramei şi numărului de personal al acesteia;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale R.A. „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2013 al R.A.T.C. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi Centralizatorul de valori tarife de bază, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a parteneriatului între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanţa, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru proiectul „Măsuri integrate pentru egalitate de şanse”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „ Promenadă turistică Mamaia”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „ Parcul seniorilor”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.295/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 300 mp. situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, bd. Mamaia – zona staţie Telegondolă, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei capele ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 500 mp., situat în municipiul Constanţa, str. General Mr. Toma Zotter nr.10, lot 2 numitului Buzincu Gheorghe, revoluţionar, conform sentinţei civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci – figura A17, lot 18 situat în Cimitirul Municipal Constanţa, domnului Buzincu Gheorghe, revoluţionar, conform sentinţei civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 din H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a U.J.C.C. Constanţa asupra terenului în suprafaţă de 93 mp. situat în str.Gheorghe Bariţiu nr.1E, zona Palazu Mare;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa, în vederea premierii sportivilor şi a antrenorilor cu rezultate excepţionale în cadrul competiţiilor desfăşurate în anul 2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre